Licytacja ruchomości sprzęt budowlany

Dodano 31.8.2018

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu  Adam Nicewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-11-10 r. o godz. 12:00 pod adresem:
ul.  Robotnicza 8 ( przed Klubem Black Moon)
Wrocław, Polska Szerokość geograficzna: 51.107317 | Długość geograficzna: 17.010564
50-519 Wrocław

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości

1. Zbiór wkrętów metalowych 1,00 100,00 zł
2. Zbiór gwoździ i wkrętów.1,00 100,00 zł
3. Zbiór kątowników metalowych 1,00 100,00 zł
4. Para kaloszy roboczych  ( nowe) kolor czarny rozmiar 43 (Industrial Safety) 1,00 10,00 zł
5. Mata gumowa kolor czarny 6,00 5,00 zł
6. Statyw pod laser firmy Nedo 210621-aluminowy ( nowy nie używany) 1,00 700,00 zł
7. Maszt metalowy na kółkach model Af 040 ( Made in France) 1,00 600,00 zł
8.  Biały metalowy element z kołowrotkiem 1,00 300,00 zł
9. Drabina drewniana ( używana) 1,00 40,00 zł
10. Drabina drewniana ( używane)1,00 40,00 zł
11.  Piła elektryczna  1,00 100,00 zł
12. Skrzynka narzędziowa fimry Curver ( w środku znajdują się rzeczy nie przedstawiające wartości handlowej) 1,00 50,00 zł
13. Urządzenie elektryczne firmy Zinngraf w metalowej niebieskiej skrzynce 1,00 1 000,00 zł
14. Urządzenie elektryczne Maktec MT 240 , numer seryjny 0059742 1,00 350,00 zł
15.  Gumiaki białe robocze rozmiar 43, Firma Lemigo 1,00 10,00 zł
16. Urządzenie Bosch GFZ 16-35 AC 1,00 800,00 zł
17. Młotek gumowy firmy Beast 90mm (nowy) 3,00 5,00 zł
18.  Szelki bezpieczeństwa P-20, firmy Protekt ( używane) 3,00 100,00 zł
19. Kask ochronny 6,00 10,00 zł
20. Zbiór wkrętów metalowych 1,00 100,00 zł
21. Urządzenie elektryczne firmy Mesiter Craft model MHRW 1200 1,00 100,00 zł
22. Papier ścierny firmy 3M, P040, 115 mmx50000mm 1,00 50,00 zł
23. Papier ścierny firmy Berner P40, 115x50, RNTR  2,00 50,00 zł
24. Przegródki na dokumenty Firmy Space 8,00 20,00 zł
25.  Kask Budowlany 5,00 10,00 zł
26. Zbiór wkretów metalowych 1,00 100,00 zł
27. Zbiór wkręów metalowych 1,00 100,00 zł
28. Zbiór rękawic roboczych 1,00 50,00 zł
29. Zbiór rękawic roboczych 1,00 50,00 zł
30. Urządzenie elektryczner  Power Striper Flex, Firmy Janse, nr 130516286 1,00 2 000,00 zł
31. Urządzenie elektryczne Tape Tech 1,00 2 000,00 zł
32. Urządzenie elektryczne model wqd10-8-0,55 1,00 50,00 zł
33.  Łata firmy Sola 1,00 50,00 zł
34.  Tarcze z papierem ściernym kolor żółty p 60 , 225 mm 1,00 50,00 zł
35. Tarcze z papierem ściernym kolor żółty p 60 , 225 mm 1,00 50,00 zł
36. Tarcze z papierem ściernym kolor żółty p 60 , 225 mm 1,00 50,00 zł
37. Tarcze z papierem ściernym kolor żółty p 60 , 225 mm 1,00 50,00 zł
38.1,0  0,00 zł
39. Kaski budowlane 4,00 10,00 zł
40.  Lampa grzewcza firmy Einhell 1,00 50,00 zł
41. Urządzenie elektryczne Knauft PFT Mixer 1,00 200,00 zł
42.  Łata firmy Sola 1,00 50,00 zł
43. Urządzenie elektryczne firmy SPIT 455 1,00 300,00 zł
44. Urządzenie elektryczne Spit 800P 1,00 1 000,00 zł
45. Piła tarczowa Black Decker 1,00 100,00 zł
46. Urządzenie elktryczne firmy Wood Star Bc 16 ( młot wyburzeniowy) 1,00 300,00 zł
47. Urządzenie elektryczne Spit 217 1,00 200,00 zł
48. Urządzenie elektryczne Makita Sp 6000k 1,00 700,00 zł
49. Statyw firmy Metland aluminowy 1,00 500,00 zł
50. Statyw firmy Nedo 210621 ( używany) 1,00 500,00 zł
51. Przecinarka plazmowa HESS 3 SFX 1,00 1 000,00 zł
52.  Bosch urządzenie elektryczne GBH 2-26 DFR 1,00 300,00 zł
53. Urządzenie elektryczne Spit 320 1,00 150,00 zł
54.  Urządzenie elektryczne firmy Hilti DX 460 1,00 500,00 zł
55.  Skrzynka narzędziowa Rubbermaid 1,00 50,00 zł
56. Urządzenie Dewalt Dw 682 1,00 500,00 zł

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołana wynosi jedną drugą sumy oszacowania czyli 50 % wartości oszacowania ruchomości.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

97 1050 1575 1000 0092 5019 9396 ING Bank Śląski S.A 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pozostałe szczegóły licytacji lub ewentualne zdjęcia znajdują sie wyłącznie na stronie internetowej:
www.licytacje.komornik.pl,
www.komornikwrocławski.pl  w zakładce /aukcjekomornicze.


UWAGA!!!
Stosownie do treści art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej: ustawa o VAT - organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
Stosownie do treści art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. 
Przepis art. 106 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach. 
Mając na uwadze, że dłużnik nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nabywca ruchomości winien liczyć się z tym, że odliczenie podatku naliczonego  z faktur wystawionych przez organ egzekucyjny w imieniu  dłużnika zostanie zakwestionowane przez organy podatkowe.  

Komornik Sądowy 

Adam Nicewicz
 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

 

DANE KONTAKTOWE

 

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

ING Bank Śląski S.A. 97 1050 1575 1000 0092 5019 9396 

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl