LICYTACJA UDZIAŁU 50 % W POJEŹDZIE

Dodano 18.8.2018

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu  Adam Nicewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-11-20 r. o godz. 17:00 pod adresem:
ul.  Gliniana 95
50-526 Wrocław

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.
  Nazwa ruchomości
Ilość

1
FORD C-MAX ( 50 % udziału w pojeździe)
Dokument pojazdu: BAN4173089
Rok produkcji: 2009
Rejestracja: DW314NF
Silnik: poj: 1560,00 cm3,
 moc: 66,00 KM, 
rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY
VIN: WF0EXXGCDE9P31726
Rodzaj: SAMOCHÓD OSOBOWY
Marka: FORD
Model: C-MAX
Data ważności OC: 2018-08-21
Data pierwsz. rejestracji: 2009-05-22
1,00 szt.
cena oszacowania 6 000,00 zł (Wartość szacunkowa udziału w wysokości 50 % )


Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołana wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

97 1050 1575 1000 0092 5019 9396 ING Bank Śląski S.A 


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pozostałe szczegóły licytacji lub ewentualne zdjęcia znajdują sie wyłącznie na stronie internetowej:
www.licytacje.komornik.pl,
www.komornikwrocławski.pl w zakładce /aukcjekomornicze.

Komornik Sądowy 

Adam Nicewicz
 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

 

DANE KONTAKTOWE

 

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

ING Bank Śląski S.A. 97 1050 1575 1000 0092 5019 9396 

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl