Uprawnienia i obowiązki komornika


Niniejszy dział powstał aby przybliżyć Państwu charakter czynności podejmowanych przez Komornika Sądowego. Mam nadzieję, że przedstawione informacje przyczynią się do poszerzenia postrzeganie wizerunku organu egzekucyjnego jako funkcjonariusza publicznego działającego zgodnie z prawem i w jego granicach. W tym dziale znajdą Państwo również odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie informuje, że mogą Państwo oprócz korzystania z płatnej pomocy prawnej skorzystać z darmowej pomocy prawnej.


Z poważaniem 

Adam Nicewicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

1. Kim jest komornik sądowy?

Stosownie do art. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym  , mając na uwadze że niektóre cechy jego pracy są jednak zbliżone do sposobu działania osób wykonujących wolny zawód (TK uznał komornika za "szczególny organ państwowy"; (wyrok TK z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03, Dz. U. Nr 11, poz. 101). 


2. Jakie czynności może dokonywać komornik sądowy ?

Komornikom sądowym powierza się w szczególności następujące zadania:

1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3)sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

3. Czy komornik sądowy może wykonywać czynności poza swoim rewirem ?

Co do zasady komornik sądowy może działać na obszarze swojego rewiru. Ustawodawca przewidział jednak możliwość działania komornika poza swoim rewirem, w przypadku dokonania wyboru przez wierzyciela w trybie art. 8 ust.5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wyjątkiem są sprawy dotyczące egzekucji z nieruchomości oraz sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

4. Czy komornik sądowy posiada odpowiednie umundurowanie?

Nie, obecnie komornik sądowy nie posiada obowiązku umundurowania. Poniżej przedstawiam rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.


5. Czy komornik sądowy posiada legitymację służbową?

Tak, każdy komornik sądowy winnien posiadać identyfikator wydany przez Krajową Radę Komorniczą, który powinnien zawierać imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa. Poniżej przedstawiam wzór identyfikatora komornika sądowego.PONIŻEJ WSKAZUJE ADRESY INNYCH  KOMORNIKÓW SĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA KRZYKÓW WE WROCŁAWIU.

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosza Borkowskiego - komornik Tomasz Glapiak

adres:Krakowska 52 , 50-425 Wrocław-Krzykitel.:(071) 785 40 11fax:(071) 785 40 14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus

adres:Kukuczki 5 lok. 13 
50-570 Wrocławtel.:(071) 738-11-50fax:(071) 738-11-51

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz

adres:Joachima Lelewela 6a/3 
53-505 Wrocław-Krzykitel.:(071) 342-59-15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus

adres:Tadeusza Kościuszki 6/10 
50-038 Wrocław-Krzykitel.:(071) 344-70-19fax:(071) 344-70-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Kamila Czapor-Mleczko

adres:Al. Armii Krajowej 10b/4 
50-541 Wrocławtel.:71 786 41 70tel.:71 786 41 71fax:71 786 41 71

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marzanna Strzałkowska

adres:Kościuszki 13/1B 
50-037 Wrocław-Krzykitel.:(071) 344-29-99

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Gabriela Morawiec

adres:Gajowa 36/5 
50-519 Wrocławtel.:71 339-72-66fax:71 339-73-21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Jarosław Zawadzki

adres:Sudecka 74 
53-129 Wrocławtel.:71 719-12-02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Adriana Rodakiewicz

adres:Powstańców Śląskich 134 pok. 6 
53-315 Wrocławtel.:71 790-30-10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożena Tarnowska

adres:Al. Kasztanowa 3a 
53-125 Wrocławtel.:71 733-65-50tel.:71 733-69-89

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysław Kapera

adres:Piłsudskiego 52/3 
50-033 Wrocławtel.:71 796-49-90fax:71 796-49-91

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Machnik

adres:Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 220 
53-329 Wrocławtel.:71 780-64-42fax:71 780-64-43

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Iwony Szmydki - komornik Maciej Kaczmarzyk

adres:Al. Armii Krajowej 8a/6 
50-541 Wrocławtel.:71 797-67-39fax:71 797-67-39

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Maria Bułka

adres:Borowska 272 I p. 
50-558 Wrocławtel.:71 773-22-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Kosztowniak

adres:ul. Wandy Rutkiewicz 9 
50-571 Wrocławtel.:71 307-44-33

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Anny Pucko - komornik Sylwia Cupał

adres:Al. Armii Krajowej 12a/3 
50-541 Wrocławtel.:793-881-404

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Moniki Tyrek-Ciesek - komornik Dariusz Cupał

adres:Al. Armii Krajowej 12a/3 
50-541 Wrocławtel.:697-302-555

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Emilia Matlak

adres:Zielińskiego 39 
53-533 Wrocławtel.:518-805-666

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marka Rydeckiego - Asesor Piotr Foryt

adres:Buforowa 115/15 
52-131 Wrocławtel.:71 311-13-31fax:71 311-13-31

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Matusiak

adres:Hubska 96/100 bud.A lok. 124-125 
50-502 Wrocławtel.:713345410fax:717156995

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Paweł Czyszkowski

adres:Gajowicka 95 lok. 209 
53-421 Wrocławtel.:71 889-00-54fax:71 362-35-32

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Monika Piątkowska

adres:Dwa Światy 3E 
55-040 Bielany Wrocławskietel.:71 715 10 44fax:71 715 10 46

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk

adres:Al. Armii Krajowej 8c/5 
50-541 Wrocławtel.:71 889-00-98fax:71 721-57-57

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Sylwia Cupał

adres:Armii Krajowej 14/6 
50-571 Wrocławtel.:793-881-681tel.:793-881-404

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Paulina Kowalczyk-Zatyka

adres:Jasna 9 
52-200 Wysokatel.:71 726-23-01

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Tomasz Górski

adres:Aleksandra Hercena 3-5 lok.309 
50-453 Wrocławtel.:71 716-65-58tel.:579-653-637

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marek Paszek

adres:Racławicka 15/19 lok. 108 
53-149 Wrocławtel.:71 307-35-10tel.:574-149-175

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Kancelarię Komornika Sądowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

 

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu  Adam Nicewicz.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu  Adam Nicewicz, 50-519 Wrocław, ul.  Gajowa 36/5 (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail: rodo@komorniknicz.nazwa.pl                                                                        

tel.: 71 750 60 52

adres: 50-519 Wrocław, ul.  Gajowa 36/5

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.

Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring).

 

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.

 

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: rodo@komorniknicz.nazwa.pl, telefonicznie: 71 750 60 52 lub pisemnie na adres 50-519 Wrocław, ul.  Gajowa 36/5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lub 10 lat (w zależności od kategorii archiwizacyjnej akt)  od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

Adam Nicewicz

Godziny otwarcia kancelarii:

  • Poniedziałek 08:00-16:00
  • Wtorek        08:00-16:00
  • Środa          08:00-17:00
  • Czwartek     08:00-16:00
  • Piątek          08:00-15:00

Komornik przyjmuje strony we wt.10:00-15:00

Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

 

DANE KONTAKTOWE

 

Kancelaria mieści się pod adresem

ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.

ING Bank Śląski S.A. 97 1050 1575 1000 0092 5019 9396 

  Tel. 71 750 60 52, Fax 71 750 62 27,   ID EPU 2549

www.komornikwroclawski.pl