Komornik Wrocław / 71 750 60 52/ wroclaw.nicewicz@komornik.pl

Informacje

Informacje dla dłużnika i wierzyciela

Informacje dla dłużnika

 Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz za pomoca maila są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.) dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny do wysokości dwóch tysięcy złotych. Ponadto w przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w kasie kancelarii czynnej w godzinach urzędowania kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego. BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003

Informacje dla wierzyciela

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.). Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: Oświadczam, że wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adama Nicewicza dokonałem w oparciu o uprawienie zawarte w art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Alimenty

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ROZPOCZĄĆ EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW PRZEZ KOMORNIKA?

W przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego można skorzystać z pomocy komornika. W tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. We wniosku należy podać dokładne dane dłużnika oraz wysokość zaległych należności wraz z odsetkami – usprawni to odzyskiwanie długów przez komornika

CO W PRZYPADKU PROBLEMU Z USTALENIEM MAJĄTKU BĄDŹ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA?

Jeśli komornik sądowy nie może ustalić miejsca pobytu lub też stanu majątkowego i miejsca zatrudnienia osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, wówczas składa on wniosek o wyjawienie majątku. W przypadku trudności z ustaleniem adresu zostaje wszczęte policyjne dochodzenie. Jeżeli działania te nie przyniosą skutku i odzyskiwanie długów nie jest możliwe, dłużnik zostaje wpisany jako niewypłacalny do Krajowego Rejestru Sądowego.

CZY KOMORNIK POBIERA OPŁATY ZA ODZYSKIWANIE DŁUGÓW?

Praca komornika sądowego wymaga podjęcia wielu czasochłonnych czynności, których kosztem zostaje obarczony dłużnik alimentacyjny. Kwota ta zostaje doliczona do kwoty zaległych alimentów wraz z odsetkami, a także kosztami sądowymi.

CZY EGZEKUCJA ALIMENTÓW MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA?

Tak, ale jedynie na wniosek wierzyciela (rodzica/prawnego opiekuna dziecka bądź też samego dziecka, gdy jest ono pełnoletnie) bądź sądu (w przypadku wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego przez dłużnika sąd może zawiesić egzekucję do czasu rozpoznania zawartego w pozwie żądania)

CO W SYTUACJI, GDY DŁUŻNIK PRZEBYWA W ZAKŁADZIE KARNYM?

Pobyt dłużnika w zakładzie karnym nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji zarówno komornik, jak i sam wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio u dyrektora zakładu karnego. Alimenty będą wówczas wypłacane z wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez skazanego bądź z jego pieniędzy znajdujących się w depozycie zakładu karnego.

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W CELU ODZYSKANIA DŁUGÓW?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odzyskiwanie długów może nastąpić w drodze zajęcia ruchomości, nieruchomości, a także wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności oraz pozostałych praw majątkowych dłużnika.

JAK WYBRAĆ KOMORNIKA?

Wierzyciel ma prawo wybrać komornika z dowolnego miejsca z całej Polski. Oznacza to, że mieszkając w Poznaniu, możemy skorzystać z usług komornika sądowego na przykład z Wrocławia czy też każdego innego miasta. Kwestię tę reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji: „wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio” (art. 8 ust. 5).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
we Wrocławiu Adam Nicewicz
Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu
ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.
Tel. 71 750 60 52

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Identyfikatory

ID EPU: 2549

NIP: 742 192 34 96